Vejledning, der gjaldt til den 23. januar 2014

Denne vejledning gælder kun for de ansøgninger, der er kommet ind til og med 23. januar 2014.

En virksomhed er berettiget til at modtage en fleksjobbonus på 25.000 kr., når virksomheden ansætter en person i et fleksjob med en arbejdstid på 10 timer eller mindre om ugen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder. Fleksjobbet skal være etableret i samarbejde med den ansattes bopælskommune, som supplerer lønnen med fleksløntilskud. Formålet er, at personer med nedsat arbejdsevne kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvem kan søge?
  • Alle private og offentlige virksomheder. (Undtaget de kommuner, der modtager tilskud til gennemførsel af forsøg med kommunale fleksjob, hvis pågældende ansatte er ansat i forbindelse med forsøget.)
  • Ansøgervirksomheden skal have et CVR nummer.
Hvor meget får man?
  • 25.000 kr. Virksomheden kan bruge de 25.000 kr. efter eget ønske.

Beløbet udbetales på én gang, når ansøgervirksomheden har opfyldt nedenstående krav:

Hvilke kriterier skal være opfyldt for at din virksomhed kan få fleksjobbonus?
  • Virksomheden skal ansætte en person i fleksjob. Fleksjobbet aflønnes for 10 eller færre timers arbejde pr. uge. Den ugentlige aflønning må ikke overstige 10 timer om ugen og kan derfor ikke være et gennemsnit over f.eks. 14 dage eller 1 måned. Fleksjobbet skal være etableret i samarbejde med den ansattes bopælskommune, som supplerer lønnen med fleksløntilskud.
  • Den ansatte skal være ansat i minimum 6 sammenhængende måneder.
  • Ansættelsestidspunkt er 1. januar 2013 eller senere.

Husk

En virksomhed skal have fået samtykke fra den ansatte vedrørende videregivelse af personoplysninger Læs mere om samtykke her>>

En virksomhed (et cvr-nummer) kan kun modtage fleksjobbonus én gang for den samme person (et cpr-nummer)

En virksomhed kan godt modtage fleksjobbonus for en person, der grundet lavere arbejdsintensitet arbejder mere end ti timer pr. uge. Det afgørende er, at personen er aflønnet for 10 timer eller mindre pr. uge.

Der kan kun gives en bonus til den første virksomhed, der ansætter pågældende person og ansøger om en forhåndsreservation, selv om personen er ansat i flere virksomheder i den samme 6 måneders periode.

En virksomhed kan kun modtage fleksjobbonus for flere personer i det omfang, at hver enkelt person så vidt muligt er ansat på det timetal, vedkommende er vurderet til at arbejde. Det er sigtet, at et fleksjob skal matche den ansattes arbejdsevne så vidt muligt. Hvis der er meget stor forskel på det timetal de pågældende er ansat og den arbejdsevne jobcentret har vurderet, kan der ikke gives bonus for mere end en person i samme virksomhed.

Den ansatte kan skifte arbejdsfunktion i løbet af de 6 måneder, hvis de øvrige kriterier er opfyldt.

Den ansatte kan ændre arbejdstiden i løbet af de 6 måneder, så længe aflønningen ikke overstiger 10 timer pr. uge.

Hvornår kan der søges?

Fra den dato, hvor ansættelseskontrakten er underskrevet, til og med 9 måneder fra ansættelsesdatoen

Fleksjobbonus er en ”først til mølle”-ordning. Der er ingen ansøgningsfrister, og fleksjobbonussen kan søges løbende. Der kan derfor søges en fleksjobbonus indtil de midler, der er afsat til ordningen, er opbrugt. Der er afsat 33 mio. kr. pr. år i årene 2013, 2014 og 2015.

Hvordan søges der?

Virksomheden sender en elektronisk ansøgning om forhåndsreservation. Klik på den røde knap til højre.

Den elektroniske ansøgning underskrives med digital medarbejdersignatur. Hvis man ikke har en digital medarbejdersignatur, har man mulighed for at udskrive ansøgningen, underskrive den i hånden og returnere den til fonden.

Følgende oplysninger er nødvendige for at kunne søge:

  • Virksomhedens cvr-nummer og p-nummer
  • Den ansattes cpr-nummer og kontaktoplysninger

Derudover skal den ansatte skriftligt give samtykke til arbejdsgiveren og fonden vedr. videregivelse af personoplysninger. Samtykkeerklæringen skal enten vedhæftes i ansøgningen eller indsendes efter. Læs mere om samtykke her >>

Hvordan får man udbetalt fleksjobbonus?

Virksomheden modtager automatisk godkendelse af fleksjobbonus i løbet af 4 uger efter de seks sammenhægende måneder er gået fra ansættelsesdatoen, såfremt kriterierne for at opnå fleksjobbonus er opfyldt.

Når virksomheden modtager godkendelsen, sender virksomheden en elektronisk faktura til fonden. Derefter indbetaler fonden fleksjobbonussen på virksomhedens konto.

Det med småt

En fleksjobbonus er som hovedregel ikke momspligtig for bonusmodtageren, men vil som hovedregel være skattepligtig for bonusmodtageren. Det er bonusmodtagerens eget ansvar, at bonusbeløbet medtages på bonusmodtagerens selvangivelse til SKAT. Fonden gør dog opmærksom på, at fonden til enhver tid kan indgive oplysninger om fleksjobbonussen til SKAT. Spørgsmål om skat og moms afgøres af SKAT.

Fonden forbeholder sig ret til at kontrollere alle oplysninger, der ligger til grund for udbetalingen af fleksjobbonus.

Standardvilkår vedr. fleksjobbonus kan downloades i infoboksen til højre.

Hvorfor er fleksjobbonus indført?

I august 2012 blev regeringen og Enhedslisten enige om en målretning af Forebyggelsesfonden. I målretningen indgår en 3-årig forsøgsperiode, hvor der gives en fleksjobbonus til virksomheder, der ansætter en person i fleksjob i 10 timer eller mindre pr. uge. Formålet med ordningen er at sikre, at det bliver muligt for mennesker med nedsat arbejdsevne at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Infoboks

Opdateret:
17 JULI 2014
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400