Vejledning

Gældende for ansøgninger, indkommet fra og med den 1. maj 2014

Vigtig information:

Du har ikke længere mulighed for at søge fleksjobbonus. Ordningen er udfaset. 

Hvis du allerede har modtaget forhåndsreservation, vil du automatisk blive kontaktet efter bonusoptjeningsperiodens udløb.

Læs mere om, hvordan bonusudbetalingen forgår >> 

 

Udarbejdet ifølge Bekendtgørelse nr. 410 af 28. april 2014 om fleksjobbonus

En virksomhed er berettiget til at modtage en fleksjobbonus på 20.000 kr., når virksomheden ansætter en person i et fleksjob med en arbejdstid på 10 timer eller mindre pr. uge i en sammenhængende periode på mindst 9 måneder. Fleksjobbet skal være etableret i samarbejde med den ansattes bopælskommune, som supplerer lønnen med fleksløntilskud. Formålet er, at personer med nedsat arbejdsevne kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvem kan søge?
 • Alle private virksomheder og foreninger.
 • Ansøgervirksomheden skal have et CVR nummer.
Hvor meget får man?
 • 20.000 kr. Virksomheden kan bruge de 20.000 kr. efter eget ønske.

Beløbet udbetales på én gang, når ansøgervirksomheden har opfyldt nedenstående krav.

Hvilke kriterier skal være opfyldt for at din virksomhed kan få fleksjobbonus?
 • Virksomheden skal ansætte en person i fleksjob. Fleksjobbet aflønnes for 10 eller færre timers arbejde pr. uge. Aflønningen må ikke overstige 10 timer pr. uge og kan derfor ikke være et gennemsnit over f.eks. 14 dage eller 1 måned. Fleksjobbet skal være etableret i samarbejde med den ansattes bopælskommune, som supplerer lønnen med fleksløntilskud.
 • Den ansatte skal være ansat i minimum 9 sammenhængende måneder.
 • Der er en ansøgningsfrist på 9 måneder fra ansættelsens start.
 • Den ansatte skal udnytte sin arbejdsevne så vidt muligt. Kun mindre afvigelser kan accepteres.
 • Offentlige arbejdsgivere kan ikke søge. Ved offentlige arbejdsgivere forstås:
  1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber,
  2) statsinstitutioner og
  3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.
Øvrige kriterier og regler

En virksomhed skal have fået samtykke fra den ansatte vedrørende videregivelse af personoplysninger Læs mere om samtykke her >>

En virksomhed (et cvr-nummer) kan kun modtage fleksjobbonus én gang for den samme person (et cpr-nummer)

En virksomhed kan godt modtage fleksjobbonus for en person, der grundet lavere arbejdsintensitet arbejder mere end ti timer pr. uge. Det afgørende er, at personen er aflønnet for 10 timer eller mindre pr. uge.

En virksomhed kan kun modtage fleksjobbonus, hvis personen så vidt muligt er ansat på det timetal, vedkommende er vurderet til at kunne arbejde. Dette gælder også, hvis en virksomhed ansøger om fleksjobbonus for flere personer. Et fleksjob skal således matche jobcentrets vurdering af den ansattes arbejdsevne så vidt muligt. Hvis der er forskel på det timetal de pågældende er ansat og den arbejdsevne jobcentret har vurderet, kan der ikke gives fleksjobbonus. En lille afvigelse vil dog kunne accepteres.

En fleksjobansat kan kun udløse én fleksjobbonus i løbet af de 9 måneder, hvor personen er ansat i et fleksjob. Det vil sige, at flere virksomheder ikke kan ansøge om fleksjobbonus for den samme person. Det er den virksomhed, som indsender sin ansøgning først, der er ansøgningsberettiget.

Den ansatte kan skifte arbejdsfunktion i løbet af de 9 måneder, hvis de øvrige kriterier er opfyldt.

Den ansatte kan øge arbejdstiden i løbet af de 9 måneder, så længe aflønningen ikke overstiger 10 timer pr. uge.

Hvis arbejdstiden skal justeres ned, skal virksomheden kontakte fonden.

Hvornår kan der søges?

Fra den dato, hvor ansættelseskontrakten er underskrevet, til og med 9 måneder fra ansættelsesdatoen.

For fleksjobansættelser startet mellem den 24. april og den 1. august 2013 gælder der dog en særlig ansøgningsfrist frem til og med den 2. juni 2014 kl. 12.

Fleksjobbonus er en ”først til mølle”-ordning og fleksjobbonussen kan søges løbende. Der kan derfor søges en fleksjobbonus indtil de midler, der er afsat til ordningen, er opbrugt. Der er afsat 33 mio. kr. pr. år i årene 2013, 2014 og 2015.

Hvordan søges der?

Virksomheden kan kun indsende en ansøgning om forhåndsreservation elektronisk. Klik på den røde knap til højre. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse accepterer udelukkende elektroniske ansøgninger.

Den elektroniske ansøgning underskrives med digital medarbejdersignatur. Hvis du ikke har en digital medarbejdersignatur, skal du stadig udfylde det digitale ansøgningsskema på fondens hjemmeside. Husk at trykke på ”indsend”. Når du har sendt ansøgningen afsted, modtager du en e-mail kvittering med en kopi af ansøgningen. Den skal du udskrive, underskrive i hånden og returnere til fonden. Der er først søgt om fleksjobbonus, når ansøgeren modtager en e-mailkvittering og fonden modtager den underskrevne ansøgning. 

Følgende oplysninger er nødvendige for at kunne søge:

 • Virksomhedens cvr-nummer og p-nummer
 • Den ansattes cpr-nummer og kontaktoplysninger
 • Oplysning om den ansatte udnytter sin arbejdsevne så vidt muligt
 • Fleksjobaftale med jobcenteret og/eller ansættelseskontrakt

Derudover skal den ansatte skriftligt give samtykke til arbejdsgiveren og fonden vedr. videregivelse af personoplysninger. Samtykkeerklæringen skal enten vedhæftes i ansøgningen eller indsendes efterfølgende. Læs mere om samtykke her >>

Hvad sker der efter ansøgningen er indkommet til fonden?

Når fonden modtager ansøgningen, undersøger vi om kriterierne for forhåndsreservation er opfyldt. Herefter sender fonden en forhåndsreservation eller et afslag.

Hvordan får man udbetalt fleksjobbonus?

Når de ni sammenhængende måneder er gået fra ansættelsesdatoen, vil virksomheden modtage godkendelse af fleksjobbonus, såfremt kriterierne for at opnå fleksjobbonus er opfyldt. Det betyder, at virksomheden ikke behøver at foretage sig noget indtil fonden kontakter virksomheden. Der er dog en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger.

Læs mere om, hvordan du kan få din bonus udbetalt >>

Det er meget vigtigt, at virksomheden kontakter fonden, hvis virksomhedens adresse eller e-mailadresse ændres i løbet af de 9 måneder.

Når virksomheden modtager godkendelsen, vil fonden i løbet af 3 uger derefter automatisk udbetale bonussen til den bankkonto, som virksomheden har oplyst.

Det med småt

En fleksjobbonus er som hovedregel ikke momspligtig for bonusmodtageren, men vil som hovedregel være skattepligtig for bonusmodtageren. Det er bonusmodtagerens eget ansvar, at bonusbeløbet medtages på bonusmodtagerens selvangivelse til SKAT. Fonden gør dog opmærksom på, at fonden til enhver tid kan indgive oplysninger om fleksjobbonussen til SKAT. Spørgsmål om skat og moms afgøres af SKAT.

Fonden forbeholder sig ret til at kontrollere alle oplysninger, der ligger til grund for udbetalingen af fleksjobbonus.

Standardvilkår vedr. fleksjobbonus kan downloades i infoboksen til højre.

Hvorfor er fleksjobbonus indført?

I august 2012 blev regeringen og Enhedslisten enige om en målretning af Forebyggelsesfonden. I målretningen indgår en 3-årig forsøgsperiode, hvor der gives en fleksjobbonus til virksomheder, der ansætter en person i fleksjob i 10 timer eller mindre pr. uge. Formålet med ordningen er at sikre, at det bliver muligt for mennesker med nedsat arbejdsevne at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.