Lønkompensation og lønniveauer

Hvordan regner du årsløn?

For at indplacere deltagerne på det rigtige lønniveau, skal man tage udgangspunkt i den ansattes årsløn, månedsløn eller timeløn. Se eksempelvis deltagernes ansættelseskontrakt, lønsedler mv.

Lønniveau 1 (kompensation 156 kr. i timen): Årsløn op til 290.000 kr. om året. (Månedsløn: op til 24.166 kr., Timeløn: op til 150,72 kr.)

Lønniveau 2 (kompensation 208 kr. i timen): Årsløn 290.001 kr. - 370.000 kr. om året. (Månedsløn: 24.166 - 30.833 kr., Timeløn: 150,72 - 192.30 kr.)

Lønniveau 3 (kompensation 260 kr. i timen): Årsløn 370.001 kr. - 450.000 kr. om året. (Månedsløn: 30.833 - 37.500 kr., Timeløn: 192,30 - 233,88 kr.)

Lønniveau 4 (kompensation 312 kr. i timen): Årsløn 450.001 kr. - 540.000 kr. om året. (Månedsløn: 37.500 - 45.000 kr., Timeløn: 233,88 - 280,66 kr.)

Lønniveau 5 (kompensation 364 kr. i timen): Årsløn 540.001 kr. derover om året. (Månedsløn: over 45.000 kr., Timeløn: over 280,66 kr.)

Den lønkompensation, fonden giver, inkluderer udover deltagernes løn også andre arbejdsgiveromkostninger såsom sociale omkostninger mv. Kompensationen inkluderer:

  • Overtidstillæg, overtidstillægget og ikke den samlede overtidsbetaling.
  • Fraværsbetaling, løn og andre betalinger i forbindelse med fravær, herunder betalinger for sygedage, feriedage, særlige feriefridage, omsorgsdage osv.
  • Genetillæg, fx holddriftstillæg og forskellige former for smudstillæg.
  • Personalegoder, omfatter kun personalegoder, som indregnes i A-indkomsten, dvs. værdi af fri bil, kost og logi.
  • Pensionsbidrag – både lønmodtagers og arbejdsgivers bidrag, herunder ATP.
  • Uregelmæssige betalinger, fx bonusbetalinger, betalinger for overskud, efterreguleringer af løn o.l.
  • Basisfortjeneste, som er grund-, kvalifikations- og funktionsløn m.m. samt ferie og søgnehelligdagsbetalinger, særlig feriegodtgørelse, bruttotræk og fritvalgsordning.

Denne definitonen er på linje med Danmarks Statistisks definition af fortjeneste pr. præsteret time. Den dækker omkostninger, som en virksomhed har.

 

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Tue Sander Hansen
Kontakt:
7221 7400

"Emnerne fra seniorpakken er nu integreret i vores årlige MUS-samtale, og på den måde har vi mere fokus på seniormedarbejderne – også fremadrettet", siger Henrik Elberg fra Worklife.