Opvarmning er den største udgift i mange husholdninger, hvilket gør, at man søger de billigste og mest holdbare løsninger, som også er gode for miljøet. Jordvarme og luft-vand-varmepumper er de mest miljøvenlige varmeløsninger, som opvarmer din bolig og dit brugsvand ved brug af vedvarende energikilder. Hvor jordvarmepumpen anvender energi, som er oplagret i jordskorpen, så producerer luft-vand-varmepumpen varmeenergi af udeluft og fører den ind i husholdningen via vand. I det følgende har vi lavet en gennemgang af begge opvarmningsløsninger, som kan bruges til at vælge det miljørigtige varmesystem, som passer en bedst.

Vælg en erfaren specialist

Hvis man har valgt en pumpe med korrekt effekt, kan en varmepumpe holde i helt op til 30 år. Derfor er det meget vigtigt at købe sin varmepumpe hos en troværdig, officiel forhandler med lang erfaring, som også kan levere service og reparation af apparatet efter køb. Zave tilbyder et bredt sortiment af varmepumper, hvor erfarne specialister hjælper dig med at vælge det rette apparat. Zave er en e-butik, som blev grundlagt i Sverige i 1988, og som har aktiviteter i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Zave sælger og monterer flere end 6.000 apparater årligt.

Jordvarme – varme fra jorden

Grundprincippet for jordvarmesystemer er, at varme, som findes i jordskorpen, indsamles i et rørsystem og ledes gennem en jordvarmepumpe over til bygningens opvarmningskredsløb. Jordvarme kan man i vores klima anvende som hovedopvarmningskilde, for også om vinteren der udvindes varme fra jorden.

Jordvarmesystemet består af rørsystemet, varmepumpen og vandvarmeren. Til indsamling af varme fra jordskorpen placeres der et rørsystem i jorden rundt om bygningen. Rørsystemet består af rør med en særlig væske i (etanol). Den opvarmede væske ledes ind i varmepumpen, og derfra bevæger varmen sig ind i huset, der skal opvarmes. Den afkølede væske ledes tilbage i rørsystemet for at indsamle varme. Som for alle varmesystemer, er det dem med den korrekt og velisolerede bolig, der får størst glæde af jordvarmen. Samtidig er det vigtigt, at huset har vandbåren gulvvarme eller radiatorer.

Der er flere måde at placere rørsystemet:

  • Horisontalt
  • Vertikalt
  • Spiral

Et horisontalt rørsystem kræver et større område at placeres på, men investeringen er mindre. De to andre typer behøver ikke så stort et område, men medfører en større startinvestering. For en jordvarmepumpe er det vigtigste, et den mængde jordvarmenergi, som kan modtages fra rørsystemet, dækker den forskel, der er mellem varmepumpens produktion og elforbruget. I tilfælde af, at rørsystemets kapacitet er underdimensioneret, bliver dets temperatur for lav, og dermed kan man ikke udvinde den nødvendige varmeenergi af jordskorpen.

Mængden af varmeenergi, der kan udvindes af jordskorpen, er forskellig, alt efter jordskorpetype. For den tørreste jordtype regner man ved et horisontalt rørsystem med at udvinde cirka 10 W/m2, mens man i fugtigere jordtyper opnår cirka 15 W/m2. Et horisontalt rørsystem placeres i en dybde på 0,8-1 meter. Vertikale rørsystemer kan komme ned i dybder på flere hundrede meter. Spiralformede rørsystemer placeres vertikalt afhængigt af rørsystemets længde på mellem 3,5 og 5 meters dybde.

Jordvarmens lønsomhed

Jordvarmens største fordel er dens lønsomhed. En jordvarmepumpe har brug for el til driften, men når systemet forbruger 1 kWh, producerer jordvarmesystemet i gennemsnit 4-5 kWh varmeenergi. Selvom systemet kræver en større startinvestering, så er den lønsom i det lange perspektiv. Jordvarmesystemer har desuden en lang levetid. Rørene fungerer i op til 100 år i jorden, og kompressorens levetid er mellem 10 og 20 år i gennemsnit. For varmepumper og deres effektivitet er det vigtigt at være opmærksom på standarder (f.eks. EN255 og EN14511), hvordan de nævnte resultater er opnået (opvarmningsvandets temperatur, rørsystemets temperatur, udgående effekt, effektivitet osv.)

Luft-vand-varmepumpe

Luft-vand-varmepumper passer udmærket til alle, som har vandbåren varme (eller anden væske). Den producerer ikke varme, men energi, der er opsamlet i udeluften, pumpes ved hjælp af en kompressor ind i bygningens varmesystem. Kompressoren i udedelen komprimerer et køleemne i gasform, hvorefter det varmes op og det varme køleemne ledes ind i varmeveksler, hvor varme frigøres til opvarmning af vand i gulve eller radiatorer. Når en luft-vand-varmepumpe producerer ca. 5 kWh energi, så forbruger den ca. 2 kWh. De resterende 3 kWh, der stammer fra luften, er gratis energi.

Luft-vand-varmepumper er kompakte og kræver som regel kun en kvadratmeter gulvplads ved installation i bygninger. Alt det nødvendige er samlet i ét apparat; vandvarmer, styringscomputer, ekstrafyr osv.

Der findes tre forskellige slags luft-vand-varmepumper.

  • Monoblokvarmepumper Denne varmepumpe har ingen indedel, idet alle komponenter allerede fra fabrikken er monteret i udedelen. Det er den mest moderne type, som tager mindst plads. Da der ikke skal etableres en gasforbindelse, er det den billigste at montere og den type, som er billigst at vedligeholde i fremtiden.
  • Split-varmepumper med inde- og udedel. Der er gasforbindelse mellem varmevekslere i indedelen og kompressoren i udedelen. Varmepumpen har også en indedel.
  • Split-varmepumper med integreret vandvarmer, inde- og udedel. I denne varmepumpe er der i luftvarmepumpens indedel integreret en vandvarmer til brugsvand. Det er en meget pladsbesparende og nydelig løsning. Pumpens indedel egner sig også til montering i beboelsesrum.

Det er meget vigtigt, at der vælges en varmepumpe med den rette effekt, som ligger i nærheden af opvarmningsbelastningen. For stor under- eller overdimensionering giver ikke det lovede resultat eller besparelse. En varmepumpe med korrekt effekt sikrer økonomisk opvarmning og forsyning med varmt brugsvand.

Lønsomhed for luft-vand-varmepumper

Sammenlignet med almindelig elvarme er det gennemsnitlige elforbrug for en luft-vand-varmepumpe op til 78 % mindre. Luft-vand-varmepumpers effektivitet hænger sammen med udetemperaturen og lønsomheden beregnes ud fra årlige gennemsnitstal. Jo højere udetemperatur, desto mindre er elforbruget ved opvarmning med luft-vand-varmepumpe, og desto mindre er omkostningerne.

Jordvarmepumpe eller luft-vand-varmepumpe – hvad skal man vælge?

For begge opvarmningsløsninger er der tale om miljørigtige løsninger, der er velegnet som hovedvarmekilde i enfamiliehuse. I valget af løsning spiller det en rolle, hvor meget jord, der er til rådighed. Eftersom jordvarme producerer varme via jordskorpen ved udvinding af varme, der er opsamlet dér, er det ved valg af jordvarmepumpe afgørende, at det er et tilstrækkeligt stort område tilgængeligt. Luft-vand-varmepumper er meget kompakt opbygget, og alle nødvendige komponenter er samlet i ét apparat. En luft-vand-varmepumpe optager kun en kvadratmeter ved montering i en bygning.

Det er noget lettere at installere en luft-vand-varmepumpe, og den er ikke så dyr, som det er at installere jordvarme. Dog betaler den større startinvestering ved jordvarme sig i det lange løb. Prisen for installation af jordvarme afhænger af bygningens størrelse og af, hvor kompliceret installationen er. Inden den endelige beslutning træffes, anbefaler vi, at du rådfører dig med en ekspert, som kan hjælpe dig med at beslutte, hvilken løsning der passer bedst netop til dig.