Vil du gerne sikre et bedre arbejdsmiljø og sundhed på din arbejdsplads?

Så er det vigtigt, at du har en bevidsthed om for eksempel korrekt brug af hjælpemidler og forkerte måder at gøre tingene på. Blandt andet når det kommer til akavede arbejdsstillinger og tunge løft, som der kan føre til gene og dermed hæmninger senere i livet. Du skal derfor sørge for, at du har en generel viden omkring:

  • Arbejdsulykker
  • Mange tunge løft
  • Dårlige og skadelige arbejdsstillinger
  • For stort arbejdspres
  • Vold på arbejdet

Disse faktorer er alle vigtige for skabelsen af et trygt og sikkert arbejdsmiljø, der kan sikre muligheden for at blive på arbejdsmarkedet i længere tid med sundheden i behold. Og det er særlig relevant inden for tømrerfaget, som befinder sig i en høj risikogruppe, når det kommer til især arbejdsulykker og -skader.

Tømrerbranchen præges af mange arbejdsskader pga. dårligt optimerede arbejdsmiljøer og arbejdspladser

Håndværkfagene er nogle af de brancher, hvor flest oplever at får arbejdsskader, og hvor flest oplever at blive nedslidt alt for tidligt som resultat af det hårde fysiske arbejde. Det er derfor inden for disse fag særligt vigtigt, at man som arbejdsplads målrettet arbejder for, at arbejdsmiljøet skal være så sundt og velfungerende som muligt ved blandt andet at forebygge arbejdsskader.

Man skal derfor som tømrer vide, hvordan man kan udføre konkrete arbejdsopgaver på en måde, hvor sundheden tilgodeses. Alle arbejdspladser, som udfører disse typer af opgaver, anbefales at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Hvor kommer ulykkerne og skaderne fra?

Når man arbejder inden for tømrerfaget, kan skader og ulykker stamme mange steder fra. Dog viser undersøgelser, at sådanne især opstår som følge af meget tunge løft, der ikke bliver udført ergonomisk korrekte, dårlige arbejdsstillinger, der fører kroppen i gentagende akavede positioner, skadelige kemikalier og støv, der kan have en indflydelse på ens luftveje og dermed også den generelle vejrtrækning samt støj og viberationer, der kan føre til blandt andet høreskader. Mange af disse ricisier findes ved arbejde med følgende:

  • Tagkonstruktioner
  • Nedrivning af gamle bygninger og materialer med miljøfarlige stoffer
  • Reparationer og udskiftninger
  • Lukning af facader – herunder vinduer, døre og facadepartier
  • Brug af stiger, værktøjer og sikring af orden på arbejdspladsen

Dårlig eller inden forebyggelse af  arbejdsulykker og skader på ovenstående arbejdsopgaver er nogle af de væsentligste årsager til, at der forekommer nedslidning og arbejdsskader inden for faget som tømrer. Derudover sker de arbejdsulykker, som der finder sted, ofte ved for eksempel fald, hvor man ikke har sørget for, at sikkerheden har været i orden, ved nedstyrtning, hvor det er materialer, der falder ned og rammer en person og ved forkert brug af værktøj, fordi man ikke er blevet sat ordentligt ind i, hvordan man betjener det korrekt.

Forebyg skader og ulykker

Det handler derfor om at forebygge skader og ulykker, således man sikrer et sikkert arbejdsmiljø. Med et sådan skabes der desuden også en større arbejdsglæde og lyst til at stå op hver morgen og gå på arbejde. Når man har det godt på sin arbejdsplads, er man desuden mere tilbøjelig til at følge de anvisninger og rammer, som man skal arbejde inden for og på den måde er man med til at sikre en sikker arbejdsplads.

Desuden skal der foreligge en mentalitet om, at man ikke blot arbejder for sig selv og sin egen sikkerhed, man skal i stedet for i højere grad arbejde for hinandens og den fælles sikkerhed.

På den måde kommer der til at hvile et ansvar på samtlige medarbejdere, og alle kommer dermed også til at skulle følge diverse regler og vilkår for på den måde at skabe en tyg og sikker arbejdsplads.

På den måde skabes der også et bedre internt forhold. Og når det sociale er i orden på en arbejdsplads, er der også en større vilje til at gøre tingene korrekt og efter de givne anvisninger. Man arbejder derfor med et smil på læben og en bevidsthed om, hvordan tingene skal gøres.

Hvis man ikke er tilfreds på sin arbejdsplads, vil man ofte bare igennem dagen, og derfor kan man tage sig nogle risikoer i ny og næ. I værste tilfælde er det de risikoer, der fører til skader og ulykker, og det er ikke altid, at de kun går ud over ens selv. Man kan derfor også være skyld i, at en af ens medarbejdere kommer til skade eller bliver udsat for en ulykke, der kan føre til gene lang tid ud i fremtiden.

Gør det så nemt for medarbejderne som muligt

Det handler derfor om at reducere transportafstande og bruge tekniske hjælpemidler for på den måde at undgå tunge løft og reducere de dårlige arbejdsstillinger. Det kan også være en fordel at tage et kig på de omkringliggende områder og sørge for, at diverse højder og afstande generelt er i orden.

Der skal også være pænt ryddet op på arbejdspladsen, således man ikke udsætter sig for en risiko for fald. Dette gælder især ved etablering af tagkonstruktioner.

Man skal undgå knæliggende arbejde, der kan udføres stående, og så skal man sørge for en god variation i opgaver, der kræver de belastende arbejdsstillinger.

Hav retningslinjer for arbejde med støv og kemikalier samt støj og vibrationer

For at undgå støv og påvirkning af kemikalier, skal man sørge for at planlægge sit arbejde, så det støver så lidt som overhovedet muligt. Man skal bruge værktøj, hvorpå der kan monteres et sug, og så skal man sørge for at holde værktøjet rent eventuelt med en støvsuger. Man skal undgå, at skadelige kemikalier og materialer kommer i kontakt med huden, og man skal derfor sørge for at bruge personlige værnemidler, hvis man bliver udsat for støv og kemikalier.

Støj og vibrationer skal også i videst muligt omfang undgås. Her skal man derfor igen sørge for at tilrettelægge arbejdet, så færrest muligt udsættes for støj og generne herfra. Man skal sørge for at bruge høreværn, når man arbejder under støj, og så skal man forsøge at undgå at arbejde for lang tid ad gangen med vibrerende værktøj som for eksempel slibemaskiner og el-høvle.

Sker der arbejdsulykker og skader, er det vigtigt, at man tager dem til sig og får snakket om, hvordan de fremover kan undgås. På den måder skaber man en kultur, hvor det er i orden at ytre sig, og på den måde kan man være fælles om at arbejde for en meget mere sikker arbejdsplads, hvor det er trygt at arbejde – hver dag.